مرتب‌سازیواکنشگاه گرمایی
thermal reactor

واکنشگاهی/ رآکتوری هسته‌ای که در آن عامل پدیدآورندۀ شکافت نوترون گرمایی است متـ . رآکتور گرمایی