مرتب‌سازیانتقال‌به‌سرخِ گرانشی
gravitational redshift

افزایش طولِ‌موج نوری که از اجسامِ با میدان گرانشیِ قوی گسیل می‏شود متـ . جابه‏جایی اینشتینی Einstein shift, Einstein displacement