مرتب‌سازیخدمات اَبری رایانش
computing as a service

شاخه‌ای نو در رایانش اَبری که به شرکت‌ها امکان می‌دهد از منطق رایانش و پردازش در داخل خود شرکت استفاده کنند بی‌آنکه به نسخه‌های نرم‌افزاری دارای امتیاز بهره‌برداری و دستگاه‌های پردازش و سخت‌افزار رایانش نیاز داشته باشند اختـ . خارا CaaS