مرتب‌سازیپول الکترونیکی
electronic money, electronic cash, cybermoney, cybercash, DigiCash, digital money, digital cash

پولی که ازطریق اینترنت ردوبدل می‌شود متـ . ای‌ ـ پول e-money, e-cash