مرتب‌سازیاینترنت چیزها
internet of things

شبکۀ جهانی رایانه‌ها و حسگرها و فعال‌گرهایی که ازطریق قراردادهای اینترنت به هم متصل هستند اختـ . چیزنت IOT متـ . اینترنت اشیا internet of objects