مرتب‌سازیحوضۀ آبریز
catchment basin, catchment area, water shed, drainage basin

پهنه‌ای از زمین که بارش‌های طبیعی آن ازطریق زهکشی به پیکرۀ آب بزرگ‌تر هدایت می‌شود متـ . حوضۀ آبخیز، آبریز، آبخیز