مرتب‌سازیچم‌ورزی هنری مردان
men artistic gymnastics, MAG

گونه‌ای از چم‌ورزی هنری که توسط مردان در شش ماده اجرا می‌شود متـ . ژیمناستیک هنری مردان