مرتب‌سازیارتباطات دستگاه‌به‌دستگاه
machine-to-machine communications, M2M communications

ارتباطات میان رایانه‌ها و پردازنده‌ها و حسگرهای هوشمند و افزاره‌ها، همراه با دخالت محدود انسان یا بدون دخالت او