مرتب‌سازییاخته‌سنجی
cytometry

شمارش یا سنجش یاخته‌های معلق در فاز مایع متـ . یاخته‌شماری