مرتب‌سازیشهر همه‌جاگاه
ubiquitous city

فضای شهری نسل‌ آینده که دارای مجموعه‌ای یکپارچه‌ از خدمات همه‌جاگاه است اختـ . هماشهر U-city