مرتب‌سازیبافۀ ضمیمه
tagline

بافۀ اضافۀ متصل به سر هر بافۀ استوانه‌ای (drum line) برای گسترش حوزۀ عمل متـ . کابل ضمیمه