مرتب‌سازینمودار دومختصه‌ای
biplot, Gabriel biplot

نموداری مشابه پراکنش‌نگاشت () که مشاهداتی با چند محور مختصات را اغلب بر روی فقط دو محور مختصات نمایش می‌‌دهد