مرتب‌سازینمودار لایه‌نگاشتی
stratigraphic matrix

نمایش خطی پیوند میان واحدهای لایه‌نگاشتی که بر مبنای اصول لایه‌نگاری باستان‌شناختی استوار است متـ . نمودار هریس Harris matrix