مرتب‌سازیشکمی ـ سینه‌ای
abdominothoracic

مربوط به شکم و قفسۀ سینه متـ . سینه‌ای ـ شکمی thoracicoabdominal, thoracoabdominal