مرتب‌سازیدر آبِ جوش زدن
scald 1, scalding

غوطه‏ورکردن کوتاه‏مدت مواد اولیۀ غذایی در آب جوش برای آماده‏سازی آنها متـ . آب جوش زدن