مرتب‌سازیهاکی میدانی
field hockey

نوعی بازی میدانی که در آن تیم‌های یازده‌نفره با چوبی سرکج به گوی ضربه می‌زنند تا آن را وارد دروازۀ حریف کنند متـ . هاکی روی چمن هاکی hockey