مرتب‌سازینوزاد رشتۀ اصلی
zero-age main sequence

ستاره‌هایی که در ابتدای مرحلۀ رشتۀ اصلی هستند اختـ . نورا ZAMS