مرتب‌سازیحاشیۀ ایستایی
static margin

میزان مبنای پایداری ایستای هواگرد در امتداد محور طولی که عبارت است از فاصلۀ گرانیگاه در جلوی نقطۀ خنثی که برحسب درصد میانگین وتر آئرودینامیکی بیان می‌شود متـ . حاشیۀ پایداری stability margin