مرتب‌سازیچک الکترونیکی
electronic cheque

انتقال وجه‌ به‌صورت الکترونیکی ازطریق برداشت مستقیم پول از حساب الکترونیکی فرد متـ . ای‌ ـ چک e-cheque