مرتب‌سازیاطلاعات الکترونیکی
electronic information

اطلاعاتی که به‌صورت الکترونیکی نگهداری و عرضه می‌شود متـ . ای ‌ـ ‌اطلاعات e-information