مرتب‌سازینسیم میانک
moderate breeze

بادی با سرعت 11 تا 16 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 4 Beaufort number 4