مرتب‌سازیفرانیم‌تندباد
fresh gale

بادی با سرعت 34 تا 40 گره در مقیاس بوفورت فراتندباد متـ . عدد بوفورت 8 Beaufort number 8