مرتب‌سازیسبک‌سازبَر
lighter aboard ship, LASH ship

نوعی کشتی مجهز به جرثقیل دروازه‌ای که در آن سبک‌سازهای بارگیری‌شده را با بلند کردن یا شناورسازی بارگیری و جابه‌جا می‌کنند اختـ . ساب LASH