مرتب‌سازیحد بالای دریافت
upper tolerable intake level

بیشترین مقدار دریافت روزانۀ مواد مغذی تاآنجاکه خطری برای سلامت عموم افراد جامعه نداشته باشد اختـ . حد UL