مرتب‌سازیسامانۀ پیچیدۀ سازگار
complex adaptive system

سامانۀ پیچیده‌ای که در نتیجۀ تغییر در قوانین حاکم بر اجزا و عوامل پرشمار آن، ظرفیت سازگاری آن با محیط فراهم می‌شود اختـ . ساپسا CAS 2