مرتب‌سازیبافۀ بازدار هواپیما
aircraft arresting cable

بافه/کابلی مخصوص که برای کاهش سرعت هواپیما در هنگام نشستن در عرض باند، در مسیر فرود هواپیما، نصب می‌شود متـ . کابل بازدار هواپیما