مرتب‌سازیمؤسسۀ الکترونیکی
electronic corporation

مؤسسه‌ای که کسب‌وکار خود را عمدتاً ازطریق اینترنت انجام می‌دهد متـ . ای‌ـ مؤسسه e-corporation