مرتب‌سازییاخته‌سنج
cytometer, cell counter

ابزاری برای سنجش یاخته‌ها متـ . یاخته‌شمار