مرتب‌سازیفرایند بی‌هوازی دانه‌ای بالارو
upflow anaerobic sludge blanket process

فرایند تصفیۀ بی‌هوازی پربار فاضلاب به‌صورت بالارو که در نتیجۀ آن لجنی متشکل از ریزاندامگان‌های دانه‌ای متراکم در ته واکنشگاه تشکیل می‌شود که حاوی غلظت بالایی از جامدات معلق فرّار است اختـ . فرایند بی‌داب UASB process