مرتب‌سازیدادگان صورت‌غذا
menu item file

پرونجایی شامل داده‌های مربوط به تمام وعده‌های غذایی و اقلام فروخته‌شدۀ صورت‌غذاها که در سامانۀ ثبت پول الکترونیکی (Electronic Cash Register, ECR) یا واحد فروش (Point of Sales, POS) نگهداری می‌شود متـ . دادگان منو