مرتب‌سازیایمنی‌گان‌شناسی
immunomics

مجموعۀ فنون مربوط به تفکیک و خالص‌سازی و شناسایی و تشخیص همۀ پپتیدها و پروتئین‌های سامانۀ ایمنی و ژن‌های آن متـ . ایمنی‌پروتگان‌شناسی immunoproteomics