مرتب‌سازیدمل
abscess

تجمع موضعی و محدود چرک در حصاری از یاخته‌های آسیب‌دیده و آماسیده در هر جای از بدن متـ . آبسه