مرتب‌سازیساختار ریزِ منابع
resource breakdown structure

فهرست اجزای منابع پروژه در ساختاری سلسله‌مراتبی که امکان تهیۀ گزارش و خلاصه‌سازی برنامه‌ریزی منابع را از سطوح پایین‌تر به سطوح بالاتر فراهم می‌سازد اختـ . سارَم2 RBS