مرتب‌سازیسامانۀ جهانی ارتباطات سیار
global system for mobile communications, GSM communications/ GSM communication

فنّاوری رایج سامانۀ تلفن همراه رقمی در اروپا متـ . ساجاس (s)GSM communication