مرتب‌سازیثابت مقاومت گرمایی
thermal resistance constant

دمایی که در آن رشد یک ریزاندامگان در مادۀ غذایی به یک‌دهم میزان اولیه کاهش می‌یابد متـ . عدد زِد Z-value