مرتب‌سازیجایگزینی
media placement

گذاشتن یک مطلب در جای مناسب در یک رسانۀ معین متـ . جایگزینی رسانه‌ای