مرتب‌سازیدانشنامۀ عمومی
general encyclopedia

دانشنامه‌/دائره‌المعارفی که دربارۀ تمام معارف بشری است متـ . دائره‌المعارف عمومی