مرتب‌سازینمونه 4
token

هریک از تجلی‌های ملموس و عینی یک نوع که ویژگی‌های آن نوع را نمایش دهد