مرتب‌سازیبافۀ ساختمند
structured cable

بافه‌ای با طراحی صحیح و مطابق با طرحی استاندارد برای اجرا و توسعه و گسترش متـ . کابل ساختمند