مرتب‌سازیبرون‌سو
extrados, back 1

لبۀ بیرونی هر چَفته یا طاق