مرتب‌سازیموتور عرضی
transverse engine, east-west layout

موتوری که در عرض و عمود بر محور طولی خودرو نصب می‌شود