مرتب‌سازیحالت 3
case 2

نقش معنایی گروه‌های اسمی در ارتباط با دیگر عناصر جمله متـ . حالت معنایی