مرتب‌سازییک‌سوساز پیوندی
junction rectifier

وسیله‌ای که با عبور دادن الکترون از پیوندگاه بین دو نیم‌رسانا با خواص الکتریکی مخالف تولید جریان مستقیم می‌کند متـ . دیود پیوندی junction diod