مرتب‌سازیدِنای خودخواه
selfish DNA, ignorant DNA, incidental DNA

بخشی از توالی‌های دِنای نارمزگذار که در سطح ژنگان پراکنده است و در جریان تقسیم یاخته‌ای، همتاسازی خود را بر یاخته تحمیل می‌کند و ژن‌نمود مشخصی ندارد متـ . دِنای بی‌نمود junk DNA دِنای سربار parasitic DNA