مرتب‌سازیبزرگ‌سرخرگی
aortic

مربوط به بزرگ‌سرخرگ/ آئورت متـ . آئورتی