مرتب‌سازیپاناماناگذر
post panamax

دسته‌ای از کشتی‌ها که ابعادشان برای گذر از کانال (canal) پاناما مناسب نباشد