مرتب‌سازینسیم نیم‏تند
fresh breeze

بادی با سرعت 17 تا 21 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 5 Beaufort number 5