مرتب‌سازیسامانۀ پایداری‌افزا
stability augmentation system, SAS, stability augmentation

مجموعه‌ای از زیرسامانه‌های کمکی برای دستیابی به ویژگی‌های پایداری مطلوب در هواگـرد که بـه سامـانۀ فرمان‌های پرواز (flight control system) افزوده می‌شود متـ . پایداری‌افزاstability augmentor