مرتب‌سازیبانکداری الکترونیکی
electronic banking, e-banking

نوعی بانکداری که در آن مشتری تراکنش خود را ازطریق شبکۀ اینترنت انجام می‌دهد