مرتب‌سازیکارت صورت‌غذا
menu card

برگه‌ای بر روی میز غذاخوری در مراسم رسمی شام شامل فهرست خوراکی‌هایی که ارائه می‌شود متـ . کارت منو